CAF

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jako jeden z 80 urzędów administracji samorządowej z całej Polski, został zakwalifikowany do udziału w pilotażowym projekcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)”. 2 lutego 2010 r. została podpisana umowa z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o., która zapewni wsparcie w cyklu spotkań konsultacyjnych i szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu.

CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. CAF stosowany jest od kilku lat, z powodzeniem, w samorządach państw Europy Zachodniej.


Dzięki metodzie samooceny CAF Urząd wyraża chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań, uzyskując proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie. Wyniki samooceny będą wykorzystane do planowania i realizacji działań usprawniających funkcjonowanie Urzędu.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

  • KRYTERIA POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
  • KRYTERIA WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

 

FAZA I

Początek drogi
z metodą CAF

 

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny

Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II

Proces samooceny

 

Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

 

FAZA III

Plan usprawnień / ustalenie priorytetów

 

Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

 

 

 

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny
Zarządzenie nr 56/10 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2010r. w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej Koordynatora CAF oraz grupy samooceny w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM