Rady sołeckie i Rady dzielnic
Strona główna / Urząd / Rada Miejska / Rady sołeckie i Rady dzielnic

Na mocy uchwał Rady Miejskiej na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw, dzielnic i osiedli.

Działają one w oparciu o statut nadany im przez Radę Miejską. Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów. Do zadań jednostek pomocniczych należy:

  • działanie na rzecz godzenia interesów partykularnych z interesem wspólnym i koniecznością zachowania istniejących wartości przyrodniczych i społecznych,
  • działanie na rzecz rozwoju sołectwa, dzielnicy lub osiedla, w tym budownictwa mieszkaniowego, tworzenia sieci placówek oświatowych i handlowych, terenów zielonych i obiektów sportowych,
  • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa, dzielnicy lub osiedla, wszystkich uczestników jego społeczności,
  • reprezentowanie interesów społeczności lokalnej i jej uczestników względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
  • organizowanie zbiorowej działalności uczestników społeczności lokalnej w sprawach publicznych mających znaczenie dla danej jednostki pomocniczej, gminy, województwa i kraju.

Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd sołectwa oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Przedstawicielami sołectw są sołtysi wybierani przez mieszkańców. Do pomocy sołtysom jako organy opiniodawcze wybrane zostały Rady Sołeckie, których na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny działa 6. 

Sołectwo Sołtys Telefon
Stanowice Stanisław Breza  504167378    
Bełk Jolanta Szejka  606417424   
Palowice Bernard Strzoda      510283120       
Szczejkowice Ryszard Bluszcz      605575584        
Książenice Marek Szczech      602632064       
Przegędza Henryk Dyrbuś       (032) 431 57 46

Dzielnica korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd dzielnicy oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Przedstawicielami dzielnic są przewodniczący wybierani przez mieszkańców. Do pomocy przewodniczącym jako organy opiniodawcze wybrane zostały Rady Dzielnic. Obecnie na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny działa ich 6.

Dzielnica  Przewodniczący Telefon
Leszczyny Osiedle Artur Szwed   513689168       
Czerwionka Karolinka Jan Tokarz  609740997       
Dębieńsko Adam Malik  792861101       
Czuchów Adam Karaszewski  501528782       
Czerwionka Centrum Marek Paluch  535266061       
Leszczyny Stare Leszek Salamon  502283809       
 
Osiedle korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd. Przekazanie mienia może nastąpić wyłącznie na wniosek zebrania ogólnego mieszkańców. Podstawą przejęcia jest protokół zdawczo-odbiorczy. Obecnie na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny działa jedno osiedle. Przedstawicielem osiedla jest przewodniczący wybierany przez mieszkańców, który stoi na czele Rady Osiedlowej, wybranej także przez mieszkańców, która jest organem opiniodawczym. 

Osiedle  Przewodniczący Telefon
Osiedle Malenie Alojzy Pifczyk  (032) 431 41 90

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM