Wydział Planowania Przestrzennego
Strona główna / Urząd / Wydziały Urzędu / Wydział Planowania Przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego
naczelnik: mgr inż. Lucyna Król 
pok. nr 1,
 (032) 429 59 90
  

 (032) 429 59 91
 

ua [at] czerwionka-leszczyny.com.pl
  
pok. 1

al. św. Barbary 6,
44-230 Czerwionka-Leszczyny
godziny urzędowania:
 poniedziałek od 730 do 1700
 od wtorku do czwartku od 7
30 do 1530
 piątek od 7
30 do 1400

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • opracowywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru sporządzonych wyrysów i wypisów,
 • wydawanie zaświadczeń odnośnie przeznaczenia terenów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 • przygotowywanie i opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych,
 •  prowadzenie rejestru wydanych postanowień o podziale nieruchomości,
 • opiniowanie programów terenów górniczych pod kątem ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie archiwum spraw planistyczno-urbanistycznych,
 • prowadzenie archiwum związanego z wydanymi pozwoleniami na budowę,
 • prowadzenie rejestru zabytków,
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych w obiektach zabytkowych oraz dbanie o estetykę gminy,
 • przekazywanie spraw i sporów budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • uczestnictwo w oględzinach na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • opiniowanie na etapie opracowywania projektów budowlanych,
 • współpraca i koordynacja działań związanych z procesem budowlanym pomiędzy województwem, powiatem i gminą i związkiem gmin i powiatów.
Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM