Leszczyny

Zgodnie z regulaminem kapituły przyznaj±cej to wyróżnienie, miar± sukcesu firm nominowanych do tej nagrody s± m.in. wysoka jako¶ć wyrobów i usług, przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, dbało¶ć o ochronę ¶rodowiska, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych, twórcze współdziałanie z samorz±dem gospodarczym i terytorialnym oraz rzetelno¶ć kupiecka.

LESZCZYNY

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM