Gospodarka odpadami komunalnymi
Strona główna / Gospodarka odpadami komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Śmieci po nowemu  
 2. Punkt selektywnego odbierania odpadów
 3. Wpis do rejestru działalności regulowanej:

  - informacje ogólne

  - wzór wniosku

  - oświadczenie

  - wykaz przedsiębiorców

 4. Wykaz firm odbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 5. Wykaz firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 7. Wykaz przesiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 8. Informacja dla mieszkańców  
 • obowiązki gminy
 • obowiązki mieszkańców w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • oświadczenie - rozwiązanie umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • załącznik do deklaracji - oświadczenie
 • jak wypełniać deklarację
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • Uchwała Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26października  2012   roku w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Uchwała Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 • Uchwała Nr XXVI/328/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XXVI/329/12 rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XXVI/330/12 rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 • Uchwała Nr XXVI/331/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Rodzaje odpadów

EKO ŚCIĄGA


1. HARMONGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

2. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

SPOTY REKLAMOWE


 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM