Instytucje i Urzędy
Strona główna / Instytucje i Urzędy

W dziale tym zebrano podstawowe informacje o działaj±cych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny organizacjach pozarz±dowych, do których można zaliczyć przede wszystkim Ruch Rozwoju Gminy, Fundusz Lokalny Ramża oraz Leszczyńskie Koło Ruchu Autonomii ¦l±ska.

Zamieszczono również dane teleadresowe służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Miejska, Pogotowie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodoci±gów i Kanalizacji, ochotnicze straże pożarne, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Oddzielne strony przeznaczono na prezentację miejscowych banków i urzędów pocztowych oraz urzędów powiatowych, które maj± swoj± siedzibę w Rybniku, ale z uwagi na charakter załatwianych spraw s± często odwiedzane przez mieszkańców Czerwionki-Leszczyn.

Instytucje i Urzędy
Organizacje pozarz±dowe  
Służby publiczne  
Banki  
Komunikacja  
Urzędy powiatowe  
Ko¶cioły              

Regionalny O¶rodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM