Wywieszanie ogłoszeń ,plakatów, afiszy itp.
Strona główna / Urząd / Wydziały Urzędu / Straż Miejska / Wywieszanie ogłoszeń ,plakatów, afiszy itp.

WYWIESZANIE OGŁOSZEŃ ,PLAKATÓW, AFISZY ITP.


Ogłoszenia,afisze,plakaty itp. mogą być umieszczane w miejscach publicznych tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych,takich jak: słupy ogłoszeniowe,tablice ogłoszeń, gabloty itp.

(wyciąg)(Dz. U.1971 Nr 12 poz. 114 z póź. zm.) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń)


Art. 63a.


§ 1

Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2.

W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM