Spalanie odpadów (śmieci)
Strona główna / Urząd / Wydziały Urzędu / Straż Miejska / Spalanie odpadów (śmieci)

 

                                                                     

 

SPALANIE ODPADÓW (ŚMIECI ) W PIECACH GRZEWCZYCH

Sezon grzewczy w pełni, jak zwykle z większości kominów wydobywa się czarny, gryzący, śmierdzący dym – efekt - spalanie śmieci. Takie postępowanie podyktowane jest najczęściej oszczędnością, która niestety może okazać się zgubna. Chociaż zyskujemy pieniądze, to tracimy zdrowie. Jak mawiał nasz wieszcz z Czarnolasu Jan Kochanowski :

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”

więc nie trujmy siebie i innych dbajmy o zdrowie.

Spalanie odpadów w domowych kotłach C.O. jest źródłem trujących i rakotwórczych związków chemicznych. Obecnie obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.

Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póź. zm) kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren ,jeśli właściciel nieruchomości odmówi poddania się kontroli – popełnia przestępstwo opisane w art. 225 &1 Kodeksu karnego.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 205 r. nr 236, poz.2008 z póż zm)

- art.5 ust.1

pkt 1) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim sanitarnym, porządkowym i technicznym.


PRZEPISY KARNE


- art.10 ust.2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny”.


2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z póż. zm.)


PRZEPISY KARNE


Art. 71 Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.


3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. nr 25, poz. 150 póź. zm.)

ZA PALENIE ODPADÓW (SMIECI) GROZI - Kara grzywny do 5000 tys. zł

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM