Zakaz spożywania alkoholu
Strona główna / Urząd / Wydziały Urzędu / Straż Miejska / Zakaz spożywania alkoholu

ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU


Straż Miejska przypomina, że zgodnie z art. 14. (wyciąg) Ustawy z dnia 26 października 1982(z póź. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
5) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

2 a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, że względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.


Rozdział 3

Przepisy karne Art. 431

  1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
  2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
  3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych – 100,00 zł
Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży -150,00 zł


Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM