Opieka nad zwierzętami
Strona główna / Urząd / Wydziały Urzędu / Straż Miejska / Opieka nad zwierzętami

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Właścicielom psów przypominamy, że podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki posiadaczy psów jest Uchwała Nr XLVIII/422/06 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rozdział V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 6


  1. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego utrzymywania tych zwierząt, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi czy miejsc wspólnego użytkowania (np. parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

  2. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone na smyczy a psy ras uznanych ustawowo za agresywne winny mieć założony kaganiec.

  3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej
    z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

  4. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych poza terenami wymienionymi w ust. 1; niedopuszczalne jest wypuszczanie psów na tereny wydzielone, przeznaczone na place zabaw dla dzieci, piaskownice, tereny parkowe.

  5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych a także
    w miejscach wspólnego użytkowania.

Zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale wydanej na podstawie art. 4 cytowanej ustawy podlega karze grzywny.

 


5 podstawowych zasad opiekuna psa

1. Nie wyprowadzaj psa na place zabaw, do piaskownic,

2. Zawsze sprzątaj po swoim psie,

3. Wyprowadzaj psa na smyczy lub kagańcu ( pies rasy agresywnej),

4. Pamiętaj o obowiązkowym szczepieniu psa i rejestracji ( pies rasy agresywnej),

5. Nigdy nie pozostawiaj psa bez opieki.


(wyciąg)(Dz. U.1971 Nr 12 poz. 114 z póź. zm.) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń)

Art. 77 k.w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, grzywna do 250 złotych albo kara nagany.

Art. 78 k.w. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, grzywny do 1000 złotych albo kara nagany.

Przepis ten wprowadza odpowiedzialność za drażnienie lub płoszenie zwierzęcia i doprowadzenie go do tego, że staje się niebezpieczne.

Art. 108 k.w. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w art. 56 ust. 1 pkt 8 nakłada obowiązek na właścicieli psów (powyżej 3 miesiąca życia) ochronnego szczepienia ich przeciwko wściekliźnie.
Sankcje karne:

Art. 85 „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny”.

PSY RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.03.77.687)

§1.Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1. amerykański pit bull terrier,

2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

3. buldog amerykański,

4. dog argentyński,

5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

6. tosa inu,

7. rottweiler

8. akbash dog,

9. anatolian karabash,

10. moskiewski stróżujący,

11. owczarek kaukaski.

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM