Straż Miejska

Straż Miejska została powołana do życia 6 stycznia 1992 roku zarządzeniem burmistrza. Celem jej utworzenia była ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz egzekwowanie prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

Obecnie łącznie zatrudnionych jest dziesięciu wykwalifikowanych strażników, mających do dyspozycji jeden samochód służbowy, którzy pełnią służbę w systemie trzyzmianowym.

Do zadań straży należy w szczególności:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
  • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów,
  •  do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonując zadania, o których mowa, mają prawo do:

  • udzielania pouczeń,
  • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
  • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
  • wydawania poleceń,
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
  • zwracania się w nagłych wypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz do organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Straż Miejska aktywnie włącza się do działań zapobiegawczych i profilaktycznych:

  • uczestniczy w całej gamie przedsięwzięć organizacyjnych w ramach programu „Bezpieczne Miasto”,
  • prowadzi pogadanki z dziećmi ze szkół podstawowych na temat kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego, czy poruszania się na drogach,
  • wspólnie z Policją uczestniczy w akcjach prewencyjnych („Znicz”, „Bezpieczna droga do szkoły”, itp.),
    współdziała z jednostkami Straży Leśnej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,
  • współpracuje z szeregiem innych instytucji takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, schroniska i przytuliska dla bezdomnych, Sanepid i wiele innych.
Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM