Karolinki 2010

Laureaci 2010
Irena Woźnica
Marek Looze
Józef Wącirz
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło „Ramża” w Czerwionce-Leszczynach
Koło Gospodyń Wiejskich w Bełku
Ksiądz Dziekan Antoni Szczypka

Ksiądz Michał Matejczyk

IRENA WOŹNICA

Urodziła się w grudniu 1953 r. w Czerwionce-Leszczynach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Czerwionce podjęła naukę w Liceum Ekonomicznym w Rybniku. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem w 1976 r. na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Już w czasie nauki w wymienionych szkołach odznaczała się wielką aktywnością społeczną.
Pracę zawodową rozpoczęła po studiach w Urzędzie Gminy i Miasta Leszczyny. Był to jej jedyny zakład pracy na przestrzeni 32 lat. W Urzędzie przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej od stażysty poprzez referenta, inspektora do Sekretarza Gminy i Miasta włącznie. Pracując 10 lat na stanowisku Przewodniczącej Miejskiej Komisji Planowania była inicjatorką, a jednocześnie osobą odpowiedzialną za wiele inwestycji w mieści i gminie. Wykazała wówczas nieprzeciętne zdolności organizatorskie w koordynowaniu procesu inwestycyjnego.
To, między innymi sprawiło, że na początku odradzającej się demokracji, wybrana została Sekretarzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pełniąc tę funkcję przez 19 lat. Jako długoletni pracownik administracji była przykładem do naśladowania przez mniej doświadczonych lub nie mających w ogóle doświadczenia w pracy administracyjnej.
Wiele czasu w tym okresie poświęciła także na zdobywanie wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania majątkiem gminy i zasobami ludzkimi, uczestnicząc między innymi w 1993 r. w seminarium dla przedstawicieli gmin i przedsiębiorstw komunalnych na temat dotyczący „Polityki przekształceń strukturalno-własnościowych gospodarki komunalnej i finansów gminy”.
W roku 1998 uzyskała dyplom „kandydata na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa” nadany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

MAREK LOOZE

Urodził się w kwietniu 1964 roku w Rybniku. Całe swoje dorosłe życie poświęcił wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz wspieraniu potrzebujących. Przez 25 lat aktywnie pracował na niwie harcerskiej, prowadząc gromady zuchowe oraz drużyny skupiające młodzież. Często ze swoimi podopiecznymi odnosił sukcesy na szczeblu Chorągwi Śląskiej, promując w ten sposób harcerstwo z naszego miasta.
Był Komendantem III Szczepu Harcerskiego „Watra” oraz zastępcą Komendanta Hufca w Czerwionce-Leszczynach. Harcerzom i działaczom harcerskim jest także znany jako bardzo dobry finansista, który prowadził sprawy finansowe w organizacjach harcerskich bez zastrzeżeń. Był organizatorem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Współpracował z Urzędem Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, organizując dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej zajęcia terapeutyczne połączone z wypoczynkiem letnim. Jest współorganizatorem akcji charytatywnej „Podarunek pod choinkę”.
Od 15 lat prowadzi na terenie gminy i miasta Finały Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, budząc powszechny szacunek i zaufanie w społeczności lokalnej. Za działania na tym polu został uhonorowany przez Fundację W.O.Ś.P srebrnym medalem X-lecia „Orkiestry”, przyczyniając się tym samym do promocji naszego miasta.
W chwili obecnej więzi druha Marka Looze z harcerstwem nie są tak mocne jak dawniej.
Jednak w sercach harcerzy i instruktorów pozostaje jako wspaniały organizator, prawdziwy przyjaciel i najlepszy wychowawca.

JÓZEF WĄCIRZ

Urodził się w październiku 1937 r. w Katowicach. W mieście tym ukończył szkołę podstawową i liceum, a następnie studiował w Akademii Ekonomicznej kończąc studia z wyróżnieniem. Uzyskał tytuł magistra organizacji produkcji.
Pracę zawodową rozpoczął jako operator kinowy. W życiu zawodowym najwięcej czasu poświęcił pracując w przemyśle budowlanym. Najpierw w Katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego, a następnie w Górnośląskich Zakładach Produkcji Elementów Budowlanych w roli Kierownika Zakładu w Czerwionce-Leszczynach.
Z Miastem i Gminą Czerwionka-Leszczyny jest związany od roku 1962, kiedy to przeprowadził się aby zamieszkać na stałe w Leszczynach.
W latach 1979-1988 był Zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy Leszczyny.
W sierpniu 1988 r. został Prezesem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Czerwionce-Leszczynach.
Po przejściu na emeryturę wybierany był przez dwie kadencje radnym powiatowym w Rybniku, piastując w pierwszej kadencji funkcję członka Zarządu, a w drugiej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Za olbrzymi wkład pracy zawodowej i społecznej na rzecz tutejszego środowiska wyróżniony został między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego” odznaką „Zasłużony dla Społem”, srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE KOŁO "RAMŻA" W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Koło powstało w czerwcu 1960 r. przy Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” i wchodzi w skład Oddziału PTTK w Rybniku. Obecnie jest kołem środowiskowym. Swoją nazwę „Ramża” pochodzącą od nazwy najwyższego wzniesienia w okolicy tj. góry Ramża, przyjęło w roku 1980.
Celem działalności Koła było skupienie członków dla rozwijania i upowszechniania turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa, ochrony zabytków i przyrody na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka kolarska i piesza (górska i nizinna), narciarstwo i fotografia związana z podróżowaniem oraz fotografowanie przyrody.
Do najciekawszych form pracy Koła należą:
 Rajdy Szlakiem Miejsc Walki i Męczeństwa,
 Zloty Młodzieży,
 Rajdy Kolarskie „Ramżów”
 Rajdy Pieszo-Kolarskie „Ramżów”
Uczestnicy rajdów i zlotów poznają miejscowe zakłady pracy, krajobraz i zabytki. Biorą także udział w konkursach turystyczno-krajoznawczych.
Członkowie Koła współpracują z organizacjami turystycznymi z terenu Polski, uczestnicząc w opracowaniu map, folderów i książek turystycznych.
Koło prowadzi bibliotekę specjalistyczną i punkt informacji turystycznej.
Prezesami Koła byli między innymi: Donat Prohas, Jerzy Jarosz, Alfred Kabierz i Rudolf Cop.
Koło „Ramża” za swą działalność społeczną odznaczone zostało Złotą Honorową Odznaką PTTK przyznaną przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BEŁKU

Powstało w roku 1950. Założyła je i prowadziła przez pierwsze trzy lata nie żyjąca już Pelagia Marszolik. Na czele Koła stały kolejno: ś.p. Helena Jastrzębska, która przewodniczyła gospodyniom przez 23 lata, p. Magdalena Meps przez 14 lat, p. Renata Halfar przez 13 lat.
Od 2003 r. przewodniczącą Koła jest p. Krystyna Gawlik, która kieruje zespołem liczącym 30 gospodyń.
W okresie minionego 60-lecia Koło uczestniczyło w życiu sołectwa Bełk i Gminy Czerwionka-Leszczyny poprzez organizowanie nowoczesnych form produkcji rolnej w gospodarstwach, w tym rozprowadzanie materiałów hodowlanych i nasion oraz sadzonek roślin i kwiatów, a także organizowanie kursów gotowania, szycia, haftowania i robienia na drutach.
Dużo uwagi poświęcało nowoczesnemu zagospodarowaniu i upiększaniu zagród.
Członkinie Koła prezentowały swój dorobek w trakcie lokalnych pokazów, festynów i konkursów oraz w programie telewizyjnym. Brały czynny udział w organizowanych dożynkach, turniejach wsi, a także w spotkaniach środowiskowych propagujących kuchnię i gwarę śląską. Uczestniczą aktywnie w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, angażując się w organizację imprez kulturalnych w sołectwie i gminie.
Ściśle współpracują w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

KSIĄDZ DZIEKAN ANTONI SZCZYPKA

Urodził się w styczniu 1957 roku w Chorzowie.
Szkołę podstawową ukończył w Lipinach Śląskich. Do wczesnej Komunii św. przystąpił w parafii pw. św. Augustyna w Lipinach, gdzie został również ministrantem. Szkołę średnią – Technikum Górnicze ukończył w 1977 r. w Chorzowie Batorym. Praktyki górnicze odbywał w kopalni „Barbara-Wyzwolenie” w Chorzowie.
Równocześnie uczęszczał do szkoły muzycznej w Chorzowie, w klasie instrumentów dętych – trąbka. Pełnił także funkcję instruktora harcerskiego oraz był członkiem Zespołu Pieśni i Tańca przy Technikum Górniczym w sekcji instrumentalnej.
Po zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie.
Po ukończeniu III roku przerwał naukę i rozpoczął pracę w kopalni „Polska” w Świętochłowicach. W krótkim czasie podjął przerwane studia teologiczne, już w Katowicach, gdzie bronił prace magisterską na Wydziale Papieskim.
W 1984 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach został dekretowany do parafii w Chorzowie, Katowicach i Rogowie.
W 2000 roku został dekretowany jako proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce.
Od 2004 roku pełnił funkcję Ojca Duchownego w Dekanacie Dębieńsko, a w 2006 roku ksiądz arcybiskup Damian Zimoń mianował go Dziekanem tego Dekanatu. W 2009 roku rozpoczął budowę nowego kościoła.
Jest szanowanym duszpasterzem i wychowawcą młodzieży. Bardzo dobrze zna środowisko górnicze.

 

KSIĄDZ MICHAŁ MATEJCZYK

Urodził się 30 września 1950 r. w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bp Herberta Bednorza w Katedrze p.w. Chrystusa Króla w Katowicach w 1976 r. W tym samym roku rozpoczął pracę duszpasterską jako wikary w Siemianowicach Śląskich, a następnie w Tarnowskich Górach - Strzybnicy. Funkcję wikarego pełnił także w parafii w Bielsku-Białej Wapienicy. W lutym 1987 r. został proboszczem w parafii p.w. Znalezienia Świętego Krzyża w Skoczowie. W listopadzie 1991 r. w związku z mającą nastąpić zmianą diecezji w Polsce, przejściowo został administratorem parafii p.w. Św. Cyryla i Metodego w Katowicach - Załęskiej Hałdzie. Od 20 czerwca 1992 r. jest proboszczem w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie.

Z inicjatywy ks. proboszcza dwukrotnie wyremontowany został kościół oraz budynek probostwa i zabudowania gospodarcze. Na cmentarzu wybudowano kaplicę, parking i ogrodzenie. Przy kościele powstała nowoczesna kaplica przedpogrzebowa. Wybudowano Dom Parafialny, w którym znajduje się Świetlica Dzieci i Młodzieży Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce. Po za tym odbywają się tam również uroczystości kościelne, prelekcje, wystawy, biesiady i spotkania rodzinne, a także spotkania organizowane przez Urząd Gminy i Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Rybniku. Jest to również miejsce spotkań Koła Gospodyń Czuchowskich.

To wszystko dzieje się w Czuchowie dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. proboszcza, który nie szczędzi czasu, zdrowia i sił dla mieszkańców.

 


 

Regionalny Ośrodek EFS
mosir
PROJEKTOWANIE STRON: INTRACOM